gototopgototop
ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2 Print

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ตัวแทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย อาจารย์วรเทพ เวียงแก และอาจารย์สุทธินันท์ พรหมพันธุ๋ใจ เข้าร่้วมการประชุม

 


 อ่านต่อที่เว็บคณะสังคมศาสตร์