gototopgototop
การสอนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสวนสนุก Print
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 1  มหาวิทยาลัยมหามกุฏรชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสวนสนุก อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ในรายวิชาศึกษาวิถีพุทธ นำโดยพระสมบูรณ์ อุตฺตโม อาจารย์ประจำรายวิชา เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอน การทำกิจกรรมในโรงเรียน และจะได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร คณาจารย์ และได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาที่ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างดีด้วย