gototopgototop
มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง Print

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 คณะผู้บริหาร ระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าภาควิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปีกาศึกษา 2555 ได้เดินทางศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย พระมหาปัญญา ปัญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้รับกาต้อนรับากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคณะผู้บริหารเป็นอย่างดี และมีคณะผู้ติดต่อประสานงานจาก มมร.วิทยาเขตล้านนา นำโดยพระราชพิศาลมุณี รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา ที่เป็นเจ้าภาพการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ด้วย

 
 
ห้องประชุมคณะผู้บริหาร ห้องดอยตุง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พระราชพิศาลมุณี รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตล้านนา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีและคณะผู้บริหาร ม.แม่ฟ้าหลวง
 
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี
บรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสู่ประชาคมอาเชียน"