gototopgototop
รับน้องคณะ...รัฐศาสตร์การปกครองและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ Print

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ 2555 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1,2,3,และ 4 ได้ดำเนินจัดทำ "โครงการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องคณะสังคมศาสตร์(พาแลงอีสาน)" โดยมีพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำทั้ง 2 สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้ว นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมงานพร้อม ชึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือมีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นอาหารอีสาน มีการร้องเพลงเพื่อการกุศลและไฮไลท์ของงานคือ การร้องเพลงมาร์ชคณะสังคมศาสตร์ บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

 

 
 
 
 
 
 


 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th
 


มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th