gototopgototop
การนำเสนองานในรายวิชา ไทยศึกษา Print
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555   นักศึกษาภาคปกติคฤหัสถ์ ชั้นปีที่  1 นำเสนองาน ทุกสาขา รายวิชา ไทยศึกษา ของพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน อาจารย์ประจำรายวิชา ไทยศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร