gototopgototop
โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1 Print

วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนในมิติทางพระพุทธศาสนา" จัดโดย สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์คัมภีรภาพ  มหาคมฺภีโร พระอาจารย์ขวัญประชา  ธมฺมวุฒโฑ รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข อาจารย์สุทธินันธ์  พรหมพันธุ์ใจ เข้่าร่วมงานในครั้งนี้

 

 
 
 
อ่านต่อ ที่เว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์