gototopgototop
ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 2555 Print
There are no translations available.

ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
ในหัวข้อ Changing The World โดยใช้เทคนิค Stop Motion ในการสร้างสรรค์ผลงาน

(ลำดับวีดีโอต่อไปนี้ ไม่เรียงตามผลคะแนน)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดูผลงานนักศึกษา ปี 2554