gototopgototop
โครงการอนุรักษ์ประเพณีประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ 2555 Print

 เมื่อวันที่  28-29 กรกฏาคม 2555 ที่ผ่านมา  ตัวแทนคณาจารย์นักศึกมษาและประชาชน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ประเพณีประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ 2555  ณ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ    โดยมีการประกวดการขับร้องสรภัญญะและการประกวดบาายศรีแห้ง  ผลการประกวดการสวดทำนองสรภัญญะตัวแทนนักศึกษาหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่  2 เป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ขนธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป