gototopgototop
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาภาคอีสาน Print
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต 1 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน "Impromptu Speech 2012" ได้ขอใช้สถานที่จัดโครงการและขอความอนุเคาระห์คณาจารย์เป็นกรรมการตัดสินร่วม โดยมีพระมหาสัจจารักษ์ ปาลโก พระยูเกส ศากยะ และอาจารย์ธีระชัย ชาติชนบท อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในการตัดสิน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน