gototopgototop
โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2 ต่อ Print

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดโครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2 ในช่วงเช้า พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้บรรยายเรื่อง ชีวิตวัยรุ่นกับปัญหายาเสพติด โดยมีนักเรียนจากหลายโรงเรียน มาร่วมฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรมอย่างคับคั่ง จากนั้นวิทยากรจาก ปปส ได้บรรยายเรื่องยาเสพติด ซึ่งในช่วงกลางวันจะมีวิทยากรพิเศษ นัื่นคือ คุณบี๋ สวิช