gototopgototop
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ธรรมะธรรมเมือง Print
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555  ณ  ห้องประชุม 3 อาคาร HS.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ธรรมะธรรมเมือง   โดย  พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และ  พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ได้บรรยายเรื่อง ธรรมะธรรมเมืองโดยมีนักศึกษามาร่วมฟังบรรยายและร่วมทำกิจกรรมอย่างคับคั่ง