gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน"เรารักขอนแก่น" Print
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธินันท์ พรหมพันธุ์ใจ อาจารย์ประจำ และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน "เรารักขอนแก่น" ตามที่จังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดกิจกรรมขึ้น นำโดย นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ลานกิจกรรมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพบปะหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ผลาน ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพระหว่างราชการ หน่วยงานรัฐวิสากิจ และองค์กรเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น