gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย Print
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระทวี อภโย อาจารย์ประจำ รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข อาจารย์ประจำ/งานบัณฑิตวิทยาลัย และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ติดตาม เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคาร 1 เฉลิมพระเกียรติ ในช่วงเช้ามีนายณัติเทพ พิทักษานุรักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นอกจากนี้หลังพิธีเปิดงานมี ดร.อุทัย ดุลยเกษม วิทยากรบรรยายพิเศษ และยังมีสถาบันต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานจำนวนมาก และมีการจัดแสดงผลงานวิจัย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในฐานะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 
 
 
 
 นายณัติเทพ พิทักษานุรักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ดร.อุทัย ดุลยเกษม วิทยากรบรรยายพิเศษ