gototopgototop
โครงการพัฒนาคูรสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฎิรูปการศึกษา Print
เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน   พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาคูรสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฎิรูปการศึกษา จัดโดยศูนย์วิทยบริการ