gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน ขับขี่ปลอดภัย ถูกต้องมีใบอนุญาต Print
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติคฤหัสถ์ มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาภาคปกติคฤหัสถ์ ประจำปี 2555 ดำเนินการจัดสอบใบขับขี่ให้กับนักศึกษาที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ ประเภทรถจักรยานยนต์ ได้รับความอนุเคราะห์จากไอดีไดร์ฟเวอร์ ขอนแก่น เป็นโรงเรียนสอนขับรถมืออาชีพพร้อมสอบใบอนุญาตขับรถ ในช่วงเช้ามีพระขวัญประชา ธมฺมวุฑฺโฒ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าร่วมงานยังได้รับวิธีการขับขี่รถอย่างถูกต้อง ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และมีนักศึกษาที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก งานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอขอบคุณคณะทีมงานสอนและสอบใบขับขี่จากไอดีไดร์ฟเวอร์ ขอนแก่น ณ ที่นี้ด้วย