gototopgototop
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม Print

 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ ในการจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ดำเนินโครงการมาเป็นปรำทุกปี ซึงปีนี้จัดขึ้นที่ เขตอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น