gototopgototop
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555 Print

วันที่ 20-21 กันยายน 2555 งานครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555 โดยการอบรมเชืงปฏิบัติการในครั้งนี้มีครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจากจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานีและอุบลราชธานี จำนวน 60 คน โดยมีวิทยากรผู้อบรม พระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร  อาจารย์จงจิต เค้าสืม และอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี

 

 
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม