gototopgototop
สอบปลายภาคเรียน 1/2555 บรรพชิต ภาคปกติ Print

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ไ้ด้จัดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนให้กับนักศึกษา บรรพชิต ภาคปกติ ประจำปี 2555 ณ ห้อง 211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และ ห้องสมุึดสารสนเทศ อาคารหลวงปู่บุญเพ็งกัปปโก ซึ่งบรรยายกาศเต็มไปด้วยความเรียบร้อย ชมบรรยายกาศ