gototopgototop
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11 Print

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11 โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นประธาน พระเทพวรคุณ รองเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นรองประธาน พร้อมทั้งมีเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอในเขตปกครองภาค 8 (ธ) เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งการจัดโครงการฯ นั้น จะจัดให้มีขึ้นใน วันที่ 1ุ6-19 ธันวาคม 2555 ณ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นช่วงตรวจธรรมสนามหลวงของคณะสงฆ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธ) นอกจากนั้น รองอธิการบดี ทั้งสองรูปของ มมร ยังได้เสนอพระเถรานุเถระภาค 8 (ธ) ในการส่งเสริมและสนับสนุน "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย" อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งปัจจุบันนี้กำัลังดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ราคา 60 ล้านบาทจากงบประมาณแผ่นดิน  ผู้เข้าร่วมประชุมมี เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ จากอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และพระเถระผู้ใหญ่ในภาค 8(ธ) อาทิ พระราชวิสุทธินายก พระปิยทัสสี พระศาสนดิลก หลวงพ่ออินทร์ถวาย วัดป่านาคำน้อยเป็นต้น  เช่น การประชุมดังกล่าวมี พระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส เลขานุการเจ้าคณะภาค 8(ธ) เป็นเลขานุการที่ประชุมและเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการจัดโครงการฯ