gototopgototop
พิธีเปิดโครงการ English Camp 2555 Print

เมื่อวันที่ 3-29 ตุลาคม 2555 รศ.ดร.ไพโรจน์ บัวสุข หัวหน้าโครงการ English Camp ได้จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษในช่วงปิดภาคเรียน ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดทุกๆ ปีในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาปิดภาคเรียนได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุด โดยใช้สถานที่ ที่วัดป่ากาญจนาภิเษก อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจจำนวนมาก พร้อมทั้งมีวิทยากรต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษในโครงการด้วย ในช่วงพิธีเปิด ได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาท

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส. www.mbuisc.ac.th