gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบสารนิพนธ์ ปริญญาโท 55 Print
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 งานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย รศ.ดร.ไพรโรจน์ บัวสุข หัวหน้างานบัณฑิตฯ นางสาวศริญา เผือกนอก เลขาฯงานบัณฑิต ได้ดำเนินการเปิดสอบสารนิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทขึ้น ณ ห้องประชุมย่อย อาคารศูนย์วิทยบริการสิริธร และห้อง 3208 อาคารหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก บรรยากาศเป็นได้ด้วยความยากลำบาก และความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่เข้าสอบดังกล่าวนี้