gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน Print
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการ วิทยาเขตอีสาน ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา และเจ้าหน้างานทะเบียนและวัดผล ได้เดินทางไปจัดนิทรรศการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยอีสาน บ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดรับสมัครนักศึกษาตามที่ สกอ. มอบนโยบายให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ดำเนินการให้รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอีสาน และแนะนำหลักสูตรต่างที่ดำเนินการจัดการอยู่ในปัจจุบันให้ผู้เข้าร่วมรับฟัง ประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน และทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้รับสมัครนักศึกษาจากมหาวิทยาลันอีสาน จำนวน 47 คน เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบพิเศษขึ้นในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยต่างๆเดินทางมารับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษจำนวนมากด้วย

 รศ.ดร.สุมนต์ สกลไลย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พบปะพูดคุยกับพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน

 
 รองอธิการบดีมมร.วิทยาเขตอีสาน รองอธิการบดี ม.อีสาน และรองอธิการบดีฝ่ายิชาการและวิจัย ม.มหาสาคาม
ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้าน วิชาการต่างๆ
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้อธิบายการจัดการศึกษให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล มมร.วิทยาเขตอีสานได้อธิบายรายวิชาที่จะต้องศึกษาให้กับผู้สนใจได้รับรู้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เปิดตลาดวิชาการ