gototopgototop
คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน Print

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ ได้รับนิมนต์จากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหาร ส่วนงานต่างๆ ได้ถวายปัจจัยให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และซ้อมประตูเหล็กหน้ามหาวิทยาลัย จำนวนเงิน 50,000 บาท และได้ถวายปัจจัยให้กับศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ โดยมีพระมหาสมัย ผาสุโก หัวหน้างานพัฒนาและอบรมเป็นผู้รับปัจจัย จำนวนเงิน 30,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรม ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขออนุโมทนาขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ ยังได้เดินทาง ตรวจดูสถานที่จัดแสดงนิทรรศการของ มมร.วิทยาเขตอีสาน ในเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ตรวจดูความเรียบร้อย สถานที่จัดนิทรรศการงานไหม
ของมหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน