gototopgototop
งานกฐินบ้านโคกกลาง วัดป่าพระเจ้าใหญ่ Print
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ  ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดป่าพระเจ้าใหญ่ บ้านโคกกลาง  ได้ร่วมรับกองบุญมหากฐินจากชาวบ้านและเป็นเจ้าร่วมกับชาวบ้าน