gototopgototop
ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน Print

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดปฐมนิเทศใหักับนักศึกษาระดับปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน ณ อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร โดยมีพระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการเป็นประธานเปิดงาน และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งมีน้องอ้อน หมอลำตัวแทนวงโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย และเป็นนักศึกษาชั้นปี 3 ภาคปกติของมหาวิทยาลัย แสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้วยการขับร้องเพลงสู้เพื่อปริญญา จากนั้น  ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา กล่าวชี้แจงเรื่องระบบจัดการศึกษาและแนวทางการดำเนินการให้กับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์จบแล้ว