gototopgototop
อบรมธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 2555 Print

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้จัดอบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร-อาทิตย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษาที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ของธรรมศึกษาระดับ ตรี โท เอก โดยใช้ 3 ห้องเรียนหลักได้แก่ ห้องประชุมหลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก สำหรับธรรมศึกษาชั้นตรี ห้อง211 สำหรับนักธรรมชั้นโท และห้องสมุดสารสนเทศ สำหรับนักธรรมชั้นเอก นักศึกษาภาคพิเศษ ให้ความสนใจในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบครั้งนี้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้คณาจารย์ผู้ทรงความรู้อีกหลายท่านมาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้