gototopgototop
กิจกรรมวันลอยกระทง (ขบวนแห่) Print

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย กองกิจการนักศึกษา นำโดย พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย งานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้น ในวันนี้ โดยในช่วงบ่ายเป็นการเดินขบวนแห่สืบสานและอนุรักษ์วัฒน์ธรรม โดยเริ่มจากหน้าค่ายศรีพัชรินทร์ จนถึงมหาวิทยาลัย