gototopgototop
พิธีถวายสักการะ อธิการบดี Print
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2554 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานได้ถวายสักการะแด่พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมมร ในโครงการอธิการบดีพบนักศึกษาและต้อนรับคณะคุณหญิงลมุลศรี โกศิน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

ในครั้งนี้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายสักการะแด่พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้นำคณะอธิการบดี คุณหญิงลมุลศรี  โกศิน

และคณะได้ร่วมทำบุญกับมมร.วิทยาเขตอีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน ได้มอบกระเป๋าเป็นของที่ระลึกให้กับคณะคุณหญิงลมุลศรี โกศินในครั้งนี้ด้วย