gototopgototop
ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 Print
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ผู้ประสานงานสิงห์อีสาน ได้นำคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง นายธันวากร ทิพฤตรี นายธวัชชัย อ้อกอง นางสาวอัญมณี สีหาสร้อย  และนายจักราวุธ แซ่แต้ ผู้ติดตาม ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประชุมเตรียมงานในครั้งนี้ได้มีนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 สถาบันที่เปิดทำการเรียนการสอนสาขาวิชารัฐศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีนี้ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดงาน และในช่วงเช้ามี ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการประชุมงานดังกล่าวด้วย

 
 
ดร.วลีรัตน์ แสงไชย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการประชุม

 ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน

ตัวแทนนักศึกษา มรภ.นครพนม

 ตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 
 ตัวแทนนักศึกษา มรภ.สกลนคร

ตัวแทนนักศึกษา มรภ.สุรินทร์ 

 
 


 
คุยปัญหาและแสดงความคิดเห็นนอกรอบ

 
 

 ตัวแทนนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 
 
 
 
 
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ถ่ายรูปร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี