gototopgototop
รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ถวายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ใหักับวิทยาเขตอีสาน Print

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ อาจารย์สุจิตร สุวภาพ และ อาจารย์สุเทพ กิตติสุนทร ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เพื่อมอบโปรแกรม PMB หรือ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  ซึ่งโปรแกรมตัวนี้มีมูลค่าทั้งสิ้น 50,000 บาท โดยรศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ได้ถวายให้กับมหาวิทยาลัยโดยไม่คิดมูลค่า พร้อมทั้งมีอาจารย์สุจิตรา สุวภาพ กรรมการและเลขานุการ  ห้องสมุดเสริมปัญญาสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เป็นวิทยากรในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวโดยในช่วงเช้า ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นประธานเปิดงาน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้เชิญเจ้าหน้าทีวิทยาเขตร้อยเอ็ดและศูนย์การศึกษาเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ร่วมเข้าฟังบรรยายได้ด้วย ในส่วนของวิทยาเขตอีสาน มีพระคัมภีรภาพ มหาคมฺภีโร อาจารย์พิเศษประจำ/เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประยูร จันตะโย หัวหน้างานห้องสมุด และนางสาวกุทัย หาระพันธ์ บรรณารักษ์ ร่วมเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

 

 
พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นประธานเปิดงาน
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน หลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจได้เดินทางมาพบปะกับคณะวิทยากรพร้อมทั้งมอบของที่ระลึก