gototopgototop
การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55 Print

วันที่ 9 ธันวาคม 2555    งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55 โดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ  ม.มหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ นักเรียนนักศึกษาจะได้เรียนรู้ฮีตครองของเก่าไม่มัวหลงของใหม่ วิถีชีวิของคนอีสานของคนโบฮานจะได้สืบต่อ