gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ)
การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ) Print

เมื่อวันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2555 (วันปฐมนิเทศ) เป็นวันประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวง ของคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาค 8-9-10-11 ณ วัดป่าบ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นการปฐมนิเทศและชี้แจงกฏเกณฑ์และระเบียบต่างๆ ในการตรวจธรรมสนามหลวง ในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. พระราชวราลังการ เจ้าคณะเจ้าหวัดอุดรธานี ธรรมยุต หัวหน้ากองเลขานุการ ประชุมปฐมนิเทศกองเลขานุการ  จากนั้นเวลา 15.00 น. พระธรรมฐิติญาณ เป็นประธานเปิดประชุมพระสังฆาธิการ ณ ธรรมสภา พร้อมทั้งฟังฟการบรรยายจาก นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งคณะญาติธรรมคุณหญิงสุวรรณี พัวไพโรจน์ สิงห์สมบุญ ถวายของที่ระลึกพระสังฆาธิการ 
พระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส เลขานุการ เจ้าคณะภาค 8 ธรรมยุต เตรียมความพร้อมก่อนเปิดโครงการปฐมนิเทศ 
พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ธรรมยุต กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับการตรวจธรรมสนามหลวง 
พระราชวราลังการ เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ธรรมยุต หัวหน้ากองเลานุการ ประชุมปฐมนิเทศกองเลขานุการ


 
ช่วงบ่าย พระสังฆาธิการลงทะเบียนพร้อมกันที่ธรรมสภา


 
พระธรรมฐิติญาณ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเป็นประธานเปิดปฐมนิเทศในภาคบ่าย


 

 

 
พระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต อ่านพระโอวาท สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พิธีเปิดประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมศึกษาชั้นตรี ประจำปี 2555 
ฤาษีเกศแก้ว และคณะ ร่วมเดินทางถวายสังฆภัณฑ์แด่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมประชุม 
พระครูปิยสีลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ กล่าวต้อนรับและแนะนำสถานที่


 
 
นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายความรู้พระสังฆาธิการ

 
คุณหญิงสุวรรณี พัวไพโรจน์ สิงห์สมบูรณ์ และคณะญาติธรรม ถวายของที่ระลึก


 
 
 
 
 
 
 

 

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

คณะ/สาขาวิชา


สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC