gototopgototop
วันก่อตั้ง มมร.อส Print

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 เป็นวันครบรอบก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มีผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษา ภาคปกติ ภาคพิเศษ และ ระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมงานอย่างมากมาย เช่น พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต นายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นต้น ในช่วงเช้าเป็นการออกรับบิณฑบาต โดยพระคณาจารย์ และพระสงฆ์จากวัดใกล้เคียง พร้อมทั้งได้มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ในงาน และมอบทุนการศึกษา โดยครั้งนี้้เป็นทุนการศึกษา

 
 
 
  


 ภาพเพิ่มเติม งานวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย