gototopgototop
การประชุมประจำปี 2555 และจับของขวัญ Print

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้จัดการประชุมประจำปีขึ้น โดยรวมผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ จากวิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น หนองบัวลำภู และอุบลราชธานี โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการกล่าวสรุปงานที่ผ่านมาทั้งหมดในปี 2555 พร้อมทั้งคณาจารย์ร่วมกล่าวขอขมาและถวายสักการะ กับผู้บริหารและคณาจารย์บรรพชิต จากนั้นเป็นการร่วมรับประทานอาหารและจับของขวัญส่งท้ายปี