gototopgototop
บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันแรก Print

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ดำเนินจัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ในวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และได้เดินทางขอรับบริจากข้าวเปลือกจากชาวบ้านในจังหวัดขอนแก่น และต่างจังหวัด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมของชาวอีสาน ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป และนอกจากนี้มีนักศึกษาปริญญาตรี-โท เข้าร่วมงานจำนวนมาก ในช่วงบ่ายได้ให้นักศึกษาได้เดินธุดงค์จากมหาวิทยาลัยไปวัดป่ารัตนมงคล เพื่อร่วมกันสวดมนต์และทำความสะอาดบริเวณวัดด้วย ในช่วงเย็นมีกิจกรรมสวดมนต์และฟังธรรมจาก พระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ) เจ้าคณะภาค 9/ที่ปรึกษาวิทยาเขตอีสาน/เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมสุดท้ายได้ฟังเทศน์จาก พระมหาสมัย ผาสุโก ดร.และพระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ เป็นอันสิ้นสุดในวันนี้