gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก MBUISC news บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ Print

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง จัดโครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ โดย นายตวง อันทะไชย รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งมี พระอาจารย์ทวี อภโย เป็นแม่งานหลักในการดำเนินงาน

ในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ (พระมหาสาคร ชิตงฺกโร) เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวให้โอวาท

\

นายตวง อันทะไชย รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค บรรยาย เรื่อง สิทธิมนุษยชนกับการได้รับสัญชาติ

และกล่าวถึงเรื่อง การเตรียมความพร้อม สำหรับการมาถึงของประชาคมอาเซี่ยน

ในช่วงสุดท้าย วิทยากรได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา ทั้งบรรพชิตและฆราวาส ซักถามข้อสงสัยต่าง

พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร

จากนั้นคณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต ร่วมฉันภัตตาหารเพล

ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากวิทยากร ทีมีชื่อเสียงระดับประเทศ บรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาได้ฟัง ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์และแนวคิดอันดียิ่ง ที่นักศึกษาจะได้รับเอาความรู้และแนวคิด ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมต่อไป

 
Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC