gototopgototop
สีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมร.วิทยาเขตอีสาน Print

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยอาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนปฐมวัยและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษทุกชั้นปี ได้ดำเนินจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ภายใต้หัวข้อ "เด็กไทย...สู่อาเซียน" ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆตามซุ้มนิทรรศการ จำนวน 10 ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน (AEC) ตลอดจนการจัดการแสดง, การประกวดแต่งกายประจำชาติ, การจัดป้ายนิทรรศการให้ความรู้, การเล่นเกมส์รับของรางวัลมากมายด้วย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบคุณภาพกิจกรรม อาจารย์สมศักดิ์ จันทดี