gototopgototop
โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปี 2556 Print
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร อาจารย์ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย นายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ และนายวิไล ไชยทาง ได้เดินทางนำส่งหนังสือขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในรายวิชาการศึกษาวิถีพุทธ นำโดยพระครูปลัดะรรมจริยวัฒน์ ดร. และอาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร อาจารย์ประจำโครงการ ระหว่างวันที่ 16-25 มกราคม 2556 ณ อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้สังเกตุการณ์สอนของครูและสังเกตุพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนที่ได้รับมอบหมาย