gototopgototop
โครงการสัมมนาการประการแนวพุทธ Print

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ  และ พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ หัวหน้างานกิจการนักศึกษาได้เดินทางไปบรรยา  เรื่องโครงการสัมมนาการประการแนวพุทธ  ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี