gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2556 Print
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยอาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา อาจารย์วรเทพ เวียงแก หัวหน้าฝ่ายพัสดุ อาจารย์แสงอาทิตย์ ไทยมิตร อาจารย์ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย และอาจารย์ขวัญใจ ศรีแก้ว ได้เดินทางร่วมพิธีงานไหว้ครูประจำปี 2556 ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาษิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง นำโดย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าอาวาส พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นต้น เพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในครั้งนี้ด้วย