gototopgototop
สัมมนาระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า Print
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเรื่อง"ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า" นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น ภายในงานมีท่านพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการขอนแก่นกล่าวต้อนรับด้วย