gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าเยี่ยมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Print
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี, นายวิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา, นายเอนก มูลมา, นายธนากร ชูสุขเสริม, นายอาทิตย์ ผ่านพูล, นายวรเทพ เวียงแก, ดร.สิทธิพร เกษจ้อย อาจารย์ประจำวิทยาเขตและนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ตัวแทนคณาจารย์ได้มอบกระเช้าผลไม้ขอบคุณ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสานสนเทศ ณ อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากนี้ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ได้มอบหนังสือเรื่อง "อิเหนา" เป็นที่ระลึกกับคณาจารย์ที่เดินทางด้วย