gototopgototop
พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนขามแก่นนคร Print
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระวรชัด ปยุตฺโต อาจารย์ประจำ มมร.วิทยาเขตอีสานและนายเอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี และนายสุทธิพงษ์ สายาพัฒน์ ได้ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ ของโรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีด้วย นอกจกานี้ทางโรงเรียนได้จัดนิทรรศการซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนและโชว์การแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง นำมาแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมด้วย