gototopgototop
จริยธรรมสัญจร ค่ายอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ยาวชนในชุมชน Print
เมื่อวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2556 คณะนักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่1 ได้จัดกิจกรรมในรายวิชา ภาษาไทยคดีศึกษา ในกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย  ของพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รก.รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ซึ่ง ได้มอบหมายให้ โดยได้จัดกิจกรรมในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสริมทักษะภาษาไทยหลักการที่เน้น คือฟัง พูด เขียน อ่าน ณ วัดพิทักษ์สามัคคี บ้านคำปลาหลาย ต. บ้านดง อ. เขื่อนอุบลรัตน์  จ.ขอนแก่น ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากเยาวชน ประชน พระสงฆ์ ได้มีส่วนร่วมในโครงการจริยธรรมสัญจร ค่ายอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ยาวชนในชุมชน