gototopgototop
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง) Print

วันที่ 24  สิงหาคม พ.ศ.2554 (วันที่สอง) เวลา 08.30 น. การสัมมนามหามกุฏวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประจำปี 2554 สำหรับบุคลากรสายอาจารย์สอนทุกคณะ/สาขาวิชา ทั้งบรรชิตและคฤหัสถ์  มมร ทั่วประเทศ ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง "การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา" โดยนางอรสา  ภาววิมล  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สกอ.

นางอรสา  ภาววิมล  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา  สกอ.
บรรยายกาศภายในห้องประชุมสุชีพ  ปุญญานุภาพ คณะผู้บริหาร (อธิการบดี รองอธิการบดีทุกวิทยาเขต ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย คณาจารย์ ทั่วประเทศ) เข้ารับฟังบรรยายแนวทางการพัฒนางาน การประกันคุณภาพ มมร ทั่วประเทศ  และต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก


บรรยายกาศภายในห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.mbu.ac.th