gototopgototop
โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556 Print

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และคณาจารย์เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ โดยมีพระมหาปัญญา ปญญฺวุฑฺโฒ ผศ. รักษาการอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว การจัดโครงการนี้เป็นการฉลองครบ 13 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพระนักเผยแผ่จากวิทยาเขตต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 รูป/คน นอกจากนี้พระปริยัติสารเวที ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย