gototopgototop
ติดตาม ดูแลนักศึกษาเทียบโอนพิเศษ ปริญญาโท รุ่น 5 Print
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี ได้ดำเนินจัดสัมมนาให้กับนักศึกษาเทียบโอน (พิเศษ) นักศึกษาปริญญาโท รุ่น 5 ในรอบบ่าย โดยได้นิมนต์พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้บรรยายเกี่ยวกับการศึกษา และได้เชิญ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย ผู้ชำระบัญชี มหาวิทยาลัยอีสาน เพื่อพบปะพูดคุยติดตามผล และหาทางแก้ไขให้กับนักศึกษา ด้วยความเป็นห่วงนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
 
 
 
พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 
 
 
พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี
 
 
 รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย ผู้ชำระบัญชี มหาวิทยาลัยอีสาน