gototopgototop
มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแสดงความยินดี Print
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดยพระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอีสาน อาจารย์เอกชาตรี สุขเสน ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา, อาจารย์ ดร.สิทธิพร เกษจ้อย, อาจารย์เอนก มูลมา, อาจารย์วรเทพ เวียงแก, อาจารย์ธนากร ชูสุขเสริม, อาจารย์อาทิตย์ ผ่านพูน ตัวแทนคณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อาดา รัยมธุรพงศ์ (อาจารย์พิเศษ) เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น