gototopgototop
(เพิ่มเติม) การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร. Print

ในช่วงโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในชื่อวง  ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร. ในชื่อชุดสายธารแห่งปัญญา ภายใต้การควบคุมดูแลของ พระมหาปัญญา ปญฺญาวุฑฺโฒ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ในชื่อวง หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย และวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธฺ์ ในชื่อวงฟ้าแดนสงยางโปงลางกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมฉลองในวันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธฺ์ และการแสดงมุทิตาจิตกับ ดร.รูปใหม่ทั้ง 3 รูปของ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธฺ์

 


 

วันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร. และวงโปงลางอีสาหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย