gototopgototop
โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2556 Print
เมื่อวันที 13 -  16  กุมภาพันธ์ 2556  ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาการสอนภาอังกฤษ ได้ออกค่ายจัดโครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ  โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาไปดูงานจำนวน  26 คน  โดยมี  รศ. ดร.ไพโรจน์   บัวสุข เป็นอาจารย์ ผู้ควบคุมดูแล เดินทางไปดูงาน  ณ จังพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดเพรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้นักศึกษาได้ออกหาประสบการณ์การทำงานเป็นทีม การติดต่อประสานงาน และการนำเอาเนื้อหาในรายวิชามาประยุกต์ใช้ในการออกฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา กลุ่มนี้ได้ นอกจากนี้ยังได้รับการตอบรับจากคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ   ศูนย์หันตรา  และของ   ศูนย์วาสุกรี ได้ให้เกียรติมาต้อนรับและอำนวยความสะดวก เป็นอย่างดี